ReadyPlanet.com
dot dot
กิจกรรมWalk Rally

 

 
บริการจัดกิจกรรม Walk Rally
 
ติดต่อสอบถาม 
โทรศัพท์ 092-3528989
 
 
Holiday Parkkhaoyai Resort
ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท มีบริการสำหรับการจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่  WALK RALLY  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญและคุ้นเคยพื้นที่ดีที่สุด อัตราค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับ จำนวนคณะสมาชิกในแต่ละกลุ่ม
 
กิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY
กิจกรรม วอล์คแรลลี่ Walk Rally คือ กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรและองค์กร ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในภาวะการแข่งขันอย่างสูงในเชิงธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอาศัย ทักษะ และ ศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  และมีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน  หรือการสร้างผลงาน ให้เป็นที่ต้องการของตลาดหรือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ดียิ่งๆขึ้น ซึ่งจะสร้างประโยชน์ต่อองค์กรทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
 
ลักษณะของวอล์คแรลลี่ WALK RALLY
ลักษณะของกิจกรรม วอล์คแรลี่ Walk Rally  แบ่งกว้างๆได้ 2 ลักษณะ คือ แบบวิชาการ และ แบบสันทนาการ ในลักษณะแบบสันทนาการจะผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี และ มนุษยสัมพันธ์ กิจกรรมทดสอบทักษะ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน ส่วนในแบบวิชาการนั้น ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท สามารถจัดกิจกรรมวอล์คแรลลี่ Walk Rally และ WorkShop ภายใต้หัวข้อการอบรม เช่น การอบรมเรื่อง "การจัดทำ 5 ส." , "OD" , "การสร้างภาวะผู้นำ" ฯลฯ โดยทีมงานคุณภาพวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การจัดฝึกอบรมโดยให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายขององค์กร หรือหน่วยงานของท่าน
 
 
องค์กร ได้อะไร จากกิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY
   
- เพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
- สร้างทรัพยากรบุคคลที่ดีให้กับองค์กร เพื่อการสร้างงานที่มีคุณภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม
- สร้างความ รัก สามัคคี ของพนักงานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- สร้างความ รัก และ ซื่อสัตย์ ต่อองค์กร หน่วยงาน บริษัท ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
- ลดการสร้างทีมงานใหม่ ในกรณีมีพนักงาน Turnover เข้า-ออก บ่อยเกินไป
- เพิ่มการ เคารพ กฎ กติกา สิทธิ หน้าที่ ของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน ในองค์กรของท่าน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ บริหารเวลา การตรงต่อเวลา
   
 
 
พนักงาน ได้อะไร จากกิจกรรมวอล์คแรลลี่ WALK RALLY
   
- เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกันของพนักงาน ทีมงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ แสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ต่อทีมงานและเพื่อนร่วมงาน
- เพิ่มทักษะในการ รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ยอมรับเหตุผลของกันและกัน
- ปลุกจิตสำนึกในการช่วยเหลือเกื้อกูล ประณีประนอม และการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
- เรียนรู้และเพิ่มทักษะ ขั้นตอยน ทัศนคติ และปรัชญาการทำงานเป็นทีม
- พัฒนาการ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า กล้าตัดสินใจ โดยใช้ไหวพริบปฏิภาณ
   
 
 
 
บรรยากาศภายในห้องประชุม
ช่วง ละลายพฤติกรรม เตรียมทีมกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
     
Walk Rally TeamBuilding   Walk Rally TeamBuilding
     
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
     
Walk Rally : Team Building    
 
 
 
บรรยากาศ Out Door
ลงฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่
 
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
     
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
     
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
 
 
 
ด้วย ทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญ    ด้วย ทักษะการจัดกิจกรรมสันทนาการ
ด้วย ความพร้อมทางด้านบุคคลากร    ด้วย ความพร้อมทางด้าน ทำเล สถานที่
ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท ยินดีให้บริการจัดวอล์คแรลลี่  WALK RALLY
สำหรับทุกหมู่ทุกคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
 
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 092-3528989
 
 
 
บรรยากาศ งานเลี้ยงกลางคิน
 
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
   
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
 
 
ห้องพัก HOMETEL และ CABIN
 
ห้องพัก HOMETEL สำหรับ 2-3 ท่าน
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
 
ห้องพัก CABIN สำหรับ 4-6 ท่าน
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
   
Walk Rally : Team Building   Walk Rally : Team Building
ภายในห้องพัก HOMETEL   ภายในห้องพัก CABIN
 
 
 
กลุ่มลูกค้าตัวอย่าง บริษัท องค์กร ที่ทีมงานฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่
ให้บริการจัดวอล์คแรลลี่ WALK RALLY  ที่ผ่านมา / ดังนี้
 
โรงพยาบาลศิริราช 4 รุ่น รุ่นละ 200 ท่าน
โรงพยาบาลศิริราช รุ่นที่ 5 จำนวน 50 ท่าน
ภาควิชาพยาธิฯ โรงพยาบาลศิริราช 2 รุ่น รุ่นละ 50 ท่าน
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จ.กาญจบุรี 2 รุ่น รุ่นละ 120 ท่าน
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต   จำนวน 120 ท่าน
ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์   จำนวน 60 ท่าน
         
สหกรณ์นาวิกโยธิน จำกัด   จำนวน 120 ท่าน
สำนักส่งเสริมสินค้าเกษตร กรมการค้าภายใน   จำนวน 100 ท่าน
สำนักงานสาธารณสุขวัฒนานคร จ.สระแก้ว   จำนวน 55 ท่าน
อุทยานวิทยาศาสตร์   จำนวน 50 ท่าน
สำนักงานกิจการสวัสดิการไฟฟ้าสัตหีบ   จำนวน 50 ท่าน
สถาบันการพละศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ   จำนวน 40 ท่าน
กรมประมง   จำนวน 35 ท่าน
         
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : นิติศาสตร์   จำนวน 140 ท่าน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   จำนวน 130 ท่าน
โรงเรียนราชวินิตบางเขน   จำนวน 120 ท่าน
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ   จำนวน 100 ท่าน
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ   จำนวน 80 ท่าน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   จำนวน 50 ท่าน
โรงเรียนอนุบาลบ้านต้นรัก   จำนวน 30 ท่าน
         
อบต.วังกระแจะ จังหวัดตราด   จำนวน 280 ท่าน
สำนักงานเทศบาลนครตรัง จ.ตรัง   จำนวน 160 ท่าน
สำนักงานเทศบาลวานรนิวาส   จำนวน 100 ท่าน
สนง.เทศบาลเมืองพัทยา   จำนวน 80 ท่าน
สนง.เทศบาลเมืองปทุมธานี   จำนวน 70 ท่าน
อบต.หัวถนน จังหวัดกำแพงเพชร   จำนวน 70 ท่าน
อบต.แก้ง จังหวัดอุบลราชธานี   จำนวน 70 ท่าน
ศาลาว่าการเมืองพัทยา   จำนวน 60 ท่าน
อบต.หัวถนน จังหวัดชลบุรี   จำนวน 60 ท่าน
องค์การบริหารส่วตำบลทุ่งเขาหลวง   จำนวน 50 ท่าน
อบต.โนนทัน จังหวัดขอนแก่น   จำนวน 50 ท่าน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด   จำนวน 35 ท่าน
         
บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) 4 รุ่น รุ่นละ 250 ท่าน
Toyota Interyont   จำนวน 250 ท่าน
JSV HardWare Co.ltd   จำนวน 250 ท่าน
บริษัท ซาเรียน จำกัด   จำนวน 200 ท่าน
Korat Saisan Co.,ltd   จำนวน 180 ท่าน
บริษัท สยามยิปซั่ม จำกัด   จำนวน 130 ท่าน
สหฟาร์ม กรุ๊ป   จำนวน 120 ท่าน
ATT CONSULTANS CO.,LTD   จำนวน 120 ท่าน
บริษัทเอเชียอินฟาสตรัคเจอร์ จำกัด   จำนวน 120 ท่าน
บริษัท ศักดิ์สวัสดิ์ห้องเย็น จำกัด   จำนวน 120 ท่าน
บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม จำกัด   จำนวน 120 ท่าน
บริษัท นิติพล กรุ๊ป จำกัด : นิติพลคลีนิค   จำนวน 100 ท่าน
บริษัท พรีมาแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   จำนวน 100 ท่าน
บริษัท นิคอน (ประเทศไทย ) จำกัด   จำนวน 100 ท่าน
Saimyont Group : คูโบต้า   จำนวน 100 ท่าน
บริษัท คอมเกต (ประเทศไทย) จำกัด   จำนวน 100 ท่าน
JBN CO.,LTD   จำนวน 100 ท่าน
บริษัท บอดี้แฟชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 3 รุ่น รุ่นละ 60-100 ท่าน
KRS Logistic Co.,ltd   จำนวน 100 ท่าน
I.G. Management Co.,Ltd : Suzuki Coffee   จำนวน 100 ท่าน
Top Multiprint Co.,ltd   จำนวน 100 ท่าน
บริษัท ทรานส์-อินเตอร์ อัลไลแอนซ์ จำกัด   จำนวน 90 ท่าน
TNT Express World Wide Co.,ltd   จำนวน 80 ท่าน
บริษัท เด็คก้า จำกัด   จำนวน 80 ท่าน
AAM Capital Service co.,ltd   จำนวน 80 ท่าน
บริษัท เวียร์โนวา (ประเทศไทย) จำกัด   จำนวน 80 ท่าน
บริษัท ไทยนิปปอน จำกัด   จำนวน 80 ท่าน
บริษัท สยามนิสสันอุบลราชธานี จำกัด   จำนวน 80 ท่าน
บริษัท เอ็น เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด   จำนวน 70 ท่าน
บริษัท ซานมิเกลเบียร์ (ประเทศไทย) จำกัด   จำนวน 70 ท่าน
บริษัท ไดนามิค ดีพลัส จำกัด   จำนวน 70 ท่าน
PVC Group Co,.ltd   จำนวน 70 ท่าน
บริษัท พัฒนา 4599 อีควิปเมนท์ จำกัด   จำนวน 70 ท่าน
บริษัท เชิดชัยวู๊ดมาสเตอร์ จำกัด   จำนวน 75 ท่าน
World Prokennex Thailand Co.,ltd   จำนวน 65 ท่าน
บริษัท ดี-แอคท์ จำกัด   จำนวน 65 ท่าน
Pena House Public Company Limited 2 รุ่น รุ่นละ 60 ท่าน
บริษัท สุรพลฟู้ส์ จำกัด (มหาชน)   จำนวน 60 ท่าน
บริษัท บอร์ดแอดวานซ์ จำกัด   จำนวน 60 ท่าน
บริษัท พ.ศ.ช. กรุ๊ป   จำนวน 50 ท่าน
บริษัท อธิมาตร จำกัด   จำนวน 50 ท่าน
บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด   จำนวน 50 ท่าน
Newton Equipment Co.,ltd   จำนวน 50 ท่าน
บริษัท E T A ( ประเทศไทย) จำกัด   จำนวน 50 ท่าน
บริษัท อาหารเบทเทอร์  จำกัด   จำนวน 50 ท่าน
บริษัท เชอริ่ง-พลาว แอนิมัลเอลธ จำกัด   จำนวน 50 ท่าน
บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด   จำนวน 50 ท่าน
บริษัท พิมพ์พิจิตร จำกัด   จำนวน 50 ท่าน
CSN CO.,LTD   จำนวน 50 ท่าน
บริษัท บีกริมแคร์เรียร์ จำกัด   จำนวน 40 ท่าน
บริษัท ท้อปแพ็ค จำกัด   จำนวน 40 ท่าน
บริษัท เจ.พี.เซาท์เทิร์น จำกัด   จำนวน 40 ท่าน
SIAM CIVIC CO.,LTD   จำนวน 40 ท่าน
บริษัท ฟอร์จูนเดคคอร์ จำกัด   จำนวน 40 ท่าน
บริษัท สามมิตรมอเตอร์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด   จำนวน 40 ท่าน
ECT SYSTEM CO.,LTD   จำนวน 40 ท่าน
บริษัท เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด   จำนวน 40 ท่าน
บริษัท จุฑาวรรณ  จำกัด   จำนวน 40 ท่าน
บริษัท ไทย-เทค เฟอร์คอนส์ จำกัด   จำนวน 40 ท่าน
บริษัท ช.เคมีไทย จำกัด 4 รุ่น รุ่นละ 35-40 ท่าน
Civil Line Construction Co., Ltd   จำนวน 30 ท่าน
         
ฯลฯ        
 
 
ติดต่อสอบถาม
ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท
โทรศัพท์ 092-3528989
 
www.holidayparkkhaoyai.com 

 
ที่ดินHometel
dot
รีสอร์ท : ห้องพัก
dot
bulletฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่
bulletห้องพัก HOMETEL
bulletห้องพัก CABIN
bulletโปรโมชั่น2567
bulletสื่อต่างๆ กรุณาใช้ โลโก้ ในนี้
dot
...@ LAND FOR SALE @...
dot
dot
โครงการที่ดินจัดสรรเขาใหญ่
dot
bulletรายละเอียดโครงการที่ดินจัดสรร
bulletบรรยากาศแปลงที่ดิน
bulletบรรยากาศแปลงที่ดิน
bulletแผนที่เดินทาง
dot
เลือก ชม แปลงที่ดิน เขาใหญ่ เฟส 8 : ........ PHASE 8
dot
bulletเลือกดู แปลงที่ดิน จาก ราคา
bulletเลือกดู แปลงที่ดิน จาก ขนาด
bulletรายละเอียด แปลงที่ดิน ทั้งหมด
dot
เลือก ชม แปลงที่ดิน เขาใหญ่ เฟส 9 : ........ PHASE 9
dot
bulletเลือกดู แปลงที่ดิน จาก ราคา
bulletเลือกดู แปลงที่ดิน จาก ขนาด
bulletรายละเอียด แปลงที่ดิน ทั้งหมด
ฮอิลเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท : HolidayPark Khaoyai Resort
 
ติดต่อสอบถาม : ฮอลิเดย์ปาร์คเขาใหญ่รีสอร์ท

โทรศัพท์  0-299 32731   และ   092 - 352 8989

 
Line : 092 352 8989